Objects

V Pe 069.III

Photo
Vertovs Wohnung in Moskau, Bücher von V. Hugo und N. Gogol'

V Pe 069.IV

Photo
Vertovs Wohnung in Moskau, Bücher von V. Hugo und L. Tolstoj

V Pe 069.V

Photo
Vertovs Wohnung in Moskau, Bücher

V Pe 070

Photo
Svilova in East Berlin writing the poem "Vertov loved..."

V Pe 070.I

Photo
Svilova in ihrer Wohnung in Moskau bei der Arbeit am Vertov-Archiv

V Pe 070.II

Photo
Svilova in ihrer Wohnung in Moskau, groß

V Pe 070.III

Photo
Svilova, Porträt mit Brille

V Pe 071

Photo
Kaufman, 1973 in Moskau

V Pe 072

Photo
Vertovs Wohnung in Moskau

V Pe 073

Photo
FIAF-Kongress 1973 in Moskau, Eisenstein-Kabinett

V Pe 074

Photo
Vertovs Schneideraum

V Pe 075

Photo
FIAF Kongress in Moskau
1902 Objects found - Page158 of 159