Objects

V Ar 007

Photo
Vertov bei der Montage eines Films

V Ar 008

Photo
Vertov bei der Montage

V Ar 009

Photo
Vertov bei Aufnahmearbeiten zu einer Kinonedelja

V Ar 010

Photo
Vertov als Leiter der Wochenschau

V Ar 011

Photo
Kinowaggon in einem Agitzug des VCIK

V Ar 012

Photo
Agitzug "Oktjabr'skaja Revoljucija"

V Ar 013

Photo
Agitzug "Oktjabr'skaja Revoljucija"

V Ar 014

Photo
Agit train "Lenin"

V Ar 016

Photo
Agitzug "Oktjabr'skaja Revoljucija"

V Ar 017

Photo
Literaturwaggon innerhalb eines Agitzuges

V Ar 018

Photo
Agitdampfer "Krasnaja Zvezda"

V Ar 018.I

Photo
Porträt Dziga Vertov
199 Objects found - Page1 of 17